TAKSERING

Slettane AS  bistår med taksering i forhold til salg, refinansiering og andre forhold hvor man trenger en takst. Vårt virkeområde er i all hovedsak, Ringerike, Hole, Jevnaker og nedre del av Hallingdal. Det er flere rapporter å velge mellom. Under kommer en enkel beskrivelse av de ulike rapportene.

 


 

VERDI- OG LÅNETAKST

En verdi- og lånetakst utarbeides på grunnlag av takstmannens visuelle befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholder en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen på nivå 1. Det er ikke foretatt en grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Markedsverdien hensyntar både boligen og beliggenhet.
Grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av tilstandssrapport. Vi foretar også verdivuderinger som ligger ca. 1500,- lavere i pris enn verdi- og lånetakst, men denne kan ikke benyttes ved salg på åpent marked.

Pris:
Leiligheter, fra kr 5.500,-
Rekkehus, tomanns- og eneboliger, fra kr 7.000,-
Hytter, fra kr. 7000,-

 


 

TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapport gir både kjøper og selger trygghet ved et kjøp/salg. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet. En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelde av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Tilstandsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter. Rapporten er tilpasset avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i tilstandsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Tilstandsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger. Tilstandsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring. Resultatet av å benytte tilstandsrapporten vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Pris
Leiligheter, fra kr 7.500,-
Rekkehus, tomanns- og eneboliger, fra kr 13.000,-
Ta kontakt for priser for boligsalgsrapport i hht. NS 3600.

 


 

TAKSERING AV NÆRINGSEIENDOMMER

Næringseiendommer takseres av tilleggsutdannede takstmenn som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting. Vurdering basert på bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier danner grunnlag for taksten.

Verditaksering av næringseiendommer

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Forhåndstakst på næringseiendommer

Takstrapporten lages etter de samme prinsipper som en normal takst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegningene og den tekniske beskrivelsen.

 Pris på forespørsel.


 

 

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Pris på forespørsel.

 


 

FORHÅNDSTAKST

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning. Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene. Beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser.

Pris på forespørsel.